Two Women, Hirshhorn Museum
Two Women, Hirshhorn Museum

Hirshhorn Museum, February 1