Karnival Dred Locks Credit: Sahr J. Tongu Jr., 2008